Danışmanlık Hizmetleri

Yangın Danışmanlık Hizmetleri

Uzman personellerimiz tarafından firmanızın yangın ile ilgili tüm değerlendirmeleri yapılıp, aşağıda belirtilen tüm başlıklar için danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • Yapıların yangın risk analizinin belirlenmesi,
 • Yangın senaryolarının oluşturulması,
 • Uygun sistem seçimi,
 • Yangın söndürme sistemlerinin denetim ve kontrolü,
 • Yangın eğitim ve tatbikatlarının düzenlenmesi,
 • Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi,
 • Yangına karşı alınması gereken önlemler,

Konularında uluslararası standartlarda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


Yangın Söndürme Cihazlarının Satışı, Periyodik Dolum ve Bakımları

Yangın söndürme cihazlarının olası bir yangında etkili bir şekilde çalışabilmesi için periyodik bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Bu aşamada şirketimiz TS 11602-2 Bakım hizmetleri kapsamında işletmenizde bulunan yangın söndürme cihazları, yangın dolapları ve hidrantlarının bakımlarını gerçekleştirmektedir.

Dolum zamanı gelmiş olan yangın söndürme cihazlarının yerlerine yedek cihazlar bırakılarak teslim alınan yangın söndürme cihazlarının hidrostatik test sürecinden geçirdikten sonra dolum ve bakımları gerçekleştirilir sonrasında çalışır  hale getirilen cihazların boyama ve etiketleme süreçlerinin  ardından son kontrolleri gerçekleştirip tarafınıza teslim edilir.

Tozlarımızın Monoamonyumfosfat (Map) oranları tesisin risk durumuna göre map%40 map %90 ve işletmenin üretim prosesine göre D sınıfı yangın söndürme tozu olarak kullanılmaktadır.

Yangın söndürme cihazlarımızda kullanmış olduğumuz tüm yedek parça donanımları ithal menşeyli olup tüm tetiklerimiz ve vanalarımız basınçlı kaplar yönetmeliğine uygun emniyet ventilli tetik ve vanalardan oluşmaktadır.

Şirketimiz yangın söndürme tozlarının atık bertarafını gerçekleştiren sektöründeki yangın mühendislik firması olarak güvensiz dolum hizmetlerinin de böylelikle önüne geçmiş olmaktadır. Kullanmış olduğumuz yangın söndürme tozları İthal alman malı RÜHL markalıdır. Tozlarımızın MSDS'lerinde de belirtildiği üzere  Son kullanma tarihi geçen södürücülerden alınan  atık tozlar yetkili kurumlarca bertaraf ettirilmek üzere gönderilir. 

Her düzenli bakım döneminden sonra yangın söndürme ekipmanlarına ait raporlar tarafınıza ayrıca sunulur.

Firmamız sektöründe en uzun garanti sürelerini veren şirket olması sebebiyle güvenilirliğini tescillemiştir.

Firmamıza ait söndürücülerde Pimi ve Mührü kopartılmadığı sürece KKT tipi söndürücüler 4 yıl CO2 tipi söndürücüler 5 yıl FOAM(köpük) tipi söndürücüle ise 2 yıl firmamız garantisindedir.


3) Tüm itfaiye Ekipmanlarının Satışı ve Acil Durum Ekiplerinin Kullanacağı Ekipmanlar için Yangın İstasyonu Oluşturma

- Kişisel koruyucu ekipmanlarına

- Yangın esnasında kullanılacak yangın söndürücüler

- Araç ve malzemeler


 • Nomex Yangın elbisesi
 • İtfaiyeci miğferi
 • Nomex eldiven
 • İlk yardım çantası
 • Temiz hava solunum seti
 • Tam yüz maskesi
 • Alüminize elbise
 • İtfaiyeci çizmesi
 • Yangın battaniyesi
 • Temiz hava tüpü

ve diğer tüm itfaiye ekipmanların


OSB İtfaiye Teşkilatı Kurulumu

Ülkemizin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir yer tutan OSB'lerde katılımcıların yangınla ilgili güvenliği sağlama noktasında OSB'lerde itfaiye teşkilatları kurmaktayız. Bununla ilgili olarak;


Yasaların ön gördüğü üzere;

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

OSB yangın savunma sistemi 

MADDE 128 - (1) OSB'ler sektörel yapıya, coğrafi konuma ve benzeri şartlara uygun olarak güvenlik, yangın ve afetlerden korunma gibi acil müdahale gerektiren durumlarda yapılacak iş ve işlemleri belirten yönergeleri hazırlar ve uygular. Ayrıca, 09.06.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun EK-9 uncu maddesi ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak İtfaiye Teşkilatı kurabilir. Bu durumda yangın güvenlik ve yeterlilik uygulamaları kendi itfaiye gruplarınca yürütülür.

(a) İtfaiye teşkilatı kurulmuş olan OSB'lerde işletmeler, itfaiye grubu tarafından istenen yangın ve patlamalara karşı alınacak tedbirleri uygulamak ve 19.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili hükümleri yerine getirmek zorundadır.

(b) Her işletme, kendi bünyesinde her türlü ilk müdahaleyi yapabilecek şekilde önlemlerini alarak OSB'den "Yangın ve Patlamalara Karşı Yeterlilik Belgesi" almak zorundadır.

(c) İşletmelerin çalışanlarına yangına ilk müdahale edebilmesi amacıyla yangın eğitimi ve tatbikatı OSB itfaiye teşkilatınca yapılır ve sertifikalandırır.

2- İtfaiye müdürlüğü kuruluş kurallar yönergesi hazırlamak ve yukardaki kanun maddesine göre itfaiye müdürlüğünü kurmak.

3- Araç, ekipman ve personel alımı. (Araç alım ve ekipmanının tarafımızdan istenmesi halinde yaptırılması).

4- İtfaiye personelinin tarafımızdan eğitimi.

5- İtfaiye denetim ve ruhsatlandırmada kullanılan evrakları hazırlamak. (İhbar formu, yangın yeri tutanağı, yangın raporu, ruhsatlandırmada olay yeri tutanağı yangın yeterlilik evrakı, yangın eğitim katılım belgesi, yangın eğitim sertifikası, itfaiye müdürlüğü hizmet bedel evrakları hazırlanması vs.

6- Bölge firmaları için acil durum planını hazırlamak.

7- Firmalarda oluşturulacak acil durum ekiplerini görevleri ile ilgili doküman hazırlamak.

8- Bölge müdürlüğüne gelen yangın projelerini onaylamak ve onaylanan projelere yangın yeterlilik belgesi tanzim etmek.


Yangın eğitimleri

İşletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın, tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önleme ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel kurtarma tekniklerini bu işlemlere ait kuralları belirlemektir.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin; işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangını yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmektir. Eğitimler katılımcı kitleye göre üç grupta yapılabilmektedir.


A. Yönetici yangın eğitimi

B. İhtisas

C. Ekip eğitimi


Acil Durum Ekiplerinin Yerleştirilmesi ve Acil Eylem Planı

İşletme/kurum çalışanlarına meydana gelebilecek olası acil durumlara karşı (yangın, patlama, deprem, sel vb) doğru davranış biçimlerinin kazandırılması konusunda eğiterek, acil durumlara karşı hazırlıklı bulunulmasını sağlamak, can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önlemesi, koruması, tahliyesi ile yagınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ve bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi gerekmektedir.


Risk Analizi ve Projelendirme

Yangın Risk Analizi, belirli bir yöntem ve sistem dahilinde, muhtemel bir yangın başlamadan ve o işletmeye zarar vermeden önce yapılan yangın risklerinin değerlendirilmesidir. Yangın Risk Analizinin amacı;

1. Öncelikle yangın tehlikelerini ve kaynaklarını tespit etmek,

2. Risk altında bulunan insanları belirlemek,

3. Bu riskleri değerlendirerek azaltmak, ortadan kaldırmak ve risklere karşı korumak,

4. Kayıt tutmak, plan yapmak ve personele yangın konusunda eğitim verilmesini sağlamak,

5. Eğer binanızda bir yangın başlarsa, bu yangına karşı alınması gereken yangın önleme ve yangını yönetme tedbirlerine karar vermektir.


Dizayn

Konut, Ticari ve Endüstriyel her türlü bina ve tesis projeleriniz için gerekli olan "Aktif Yangın Korunum Sistemleri (Sulu, Köpüklü ve Gazlı Söndürme Sistemleri)" ve "Pasif Yangın Korunum Sistemleri (Yangın Algılama, Duman Tahliye, Basınçlandırma, Yangın Kaçış Yolları ve Çıkış Kapıları, Acil Aydınlatma ve Yönlendirme, Kaçış Yolları İşaretlemeleri v.b)" projeleriniz;

 • Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği (TYKY-2009),
 • NFPA (Amerikan Ulusal Yamgından Korunum Birliği),
 • FM Global Standartları,
 • EN Standartları,

uyarınca firmamız tarafından dizayn edilir.


Projelendirme

Talep edilen standartlar uyarınca tesiste kurulması gereken Yangın Söndürme Sistemleri dizayn edildikten  ve ön mühendislik hesaplamaları tamamlandıktan sonra, Yangın Söndürme Sistemi yapılacak olan mahallere ait tüm mimari projeler (plan, kesit, çatı ve tavan yapıları) ve genel vaziyet planları incelenerek, işletmedeki ilgili birimler ile koordinasyon halinde sırasıyla;

 • Dizayn Projeleri
 • Uygulama Projeleri
 • As-Built Projeleri 

firmamız tarafından hazırlanır.


Hidrolik Hesaplamalar

Boru çaplarının  ve Yangın Pompa kapasitelerinin belirlenebilmesi için Sulu Söndürme Sistemlerinde, sürtünme basınç kayıplarının hesaplanması firmamız tarafından HYDRACAD Hidrolik Hesap programı ile yapılır. Sulu Söndürme sistemlerinde, boru sürtünme basınç kayıpları "Hazen-Williams" veya yüksek hız basınçlarda ve viskoz sıvılar için (köpük v.b) "Darcy-Weisbach" formülleri kullanılarak hesaplanır. Sprinkler Söndürme Sistemlerinde hidrolik hesaplama yapılırken dikkate alınması gereken ve hesabı etkileyen temel kriterler şunlardır;

 • Tasarım parametreleri (sprinkler açılma alanı ve m2'e uygulanacak olan su debisi)
 • Basınçlı su kaynağından en uzakta bulunan sprinkler kurulacak mahale kadar olan borulama mesafesi ve güzergahı
 • Kot değişimleri
 • Çap değişimleri
 • Tesisatta kullanılan borunun cinsi ve buna bağlı olarak değişen boru içi bağıl pürüzlülük (sürtünme kaybı katsayı)
 • Tesisatta kullanılan düz borunun dışında akışı etkileyen herhangi bir eleman olması durumunda (vana, dirsek, tee, vb. fittings elemanları), bu elemanların düz boru eşdeğer uzunlukları Sprinkler yerleşimi ve kullanılacak olan sprinkler başlıklarının K faktörüdür.


Sistem Bakımları

Yapılarda kurulmuş olan yangın korunum sistemlerinin uzun yıllar verimli bir şekilde ve aksamadan çalışabilmesi için, sözleşmeye bağlı periyodik düzenli bakım hizmeti yapılması gerekmektedir. Şirketimiz bu kapsamda;

 • Sulu Söndürme Sistemleri: Sprinkler Söndürme Sistemleri, Bina İçi Yangın Dolabı Sistemi, Dış Saha Çevre Hidrant Sistemi
 • Yangın Pompaları (Elektrik ve Dizel Motorlu)
 • Köpüklü Söndürme Sistemleri (CO2, FM-200, Novec 1200, INERGEN, Azot)
 • Su Sisi Söndürme Sistemleri (Silindirli/Pompalı Sistemler)
 • Su/Köpük Monitörleri
 • Yangın algılama ve ihbar sistemleri *adresli *konvansiyonel

Sistemleri bakımlarını gerçekleştirmektedir.