OSB İtfaiye Teşkilatı Kurulumu

Alsa Yangın

Ülkemizin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir yer tutan OSB'lerde katılımcıların yangınla ilgili güvenliği sağlama noktasında OSB'lerde itfaiye teşkilatları kurmaktayız. Bununla ilgili olarak;

Yasaların ön gördüğü üzere;

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

OSB yangın savunma sistemi

MADDE 128 - (1) OSB'ler sektörel yapıya, coğrafi konuma ve benzeri şartlara uygun olarak güvenlik, yangın ve afetlerden korunma gibi acil müdahale gerektiren durumlarda yapılacak iş ve işlemleri belirten yönergeleri hazırlar ve uygular. Ayrıca, 09.06.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun EK-9 uncu maddesi ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak İtfaiye Teşkilatı kurabilir. Bu durumda yangın güvenlik ve yeterlilik uygulamaları kendi itfaiye gruplarınca yürütülür.

(a) İtfaiye teşkilatı kurulmuş olan OSB'lerde işletmeler, itfaiye grubu tarafından istenen yangın ve patlamalara karşı alınacak tedbirleri uygulamak ve 19.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili hükümleri yerine getirmek zorundadır.

(b) Her işletme, kendi bünyesinde her türlü ilk müdahaleyi yapabilecek şekilde önlemlerini alarak OSB'den "Yangın ve Patlamalara Karşı Yeterlilik Belgesi" almak zorundadır.

(c) İşletmelerin çalışanlarına yangına ilk müdahale edebilmesi amacıyla yangın eğitimi ve tatbikatı OSB itfaiye teşkilatınca yapılır ve sertifikalandırır.

2- İtfaiye müdürlüğü kuruluş kurallar yönergesi hazırlamak ve yukardaki kanun maddesine göre itfaiye müdürlüğünü kurmak.

3- Araç, ekipman ve personel alımı. (Araç alım ve ekipmanının tarafımızdan istenmesi halinde yaptırılması).

4- İtfaiye personelinin tarafımızdan eğitimi.

5- İtfaiye denetim ve ruhsatlandırmada kullanılan evrakları hazırlamak. (İhbar formu, yangın yeri tutanağı, yangın raporu, ruhsatlandırmada olay yeri tutanağı yangın yeterlilik evrakı, yangın eğitim katılım belgesi, yangın eğitim sertifikası, itfaiye müdürlüğü hizmet bedel evrakları hazırlanması vs.

6- Bölge firmaları için acil durum planını hazırlamak.

7- Firmalarda oluşturulacak acil durum ekiplerini görevleri ile ilgili doküman hazırlamak.

8 - Bölge müdürlüğüne gelen yangın projelerini onaylamak ve onaylanan projelere yangın yeterlilik belgesi tanzim etmek.